Законодателство

Ова се дел од законите на Македонското Законодавство, кои се од важност за Македонските и странските компании, заинтересирани во идно развивање на нивните бисниси ви Македонија. Подолу се наведени дел од важечките договори и закони кои се од голема важност за компаниите во нивните увозни и извозни активности:

 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО ЗЕМЈИТЕ ОД Е.У
Службен Весник на Република Македонија Бр. 35/2001, 39/2001
 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО ЗЕМЈИТЕ ОД ЕФТА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 89/2001, 62/2003
 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО ЗЕМЈИТЕ ОД ЦЕФТА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 59/2006
 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 56/1996
 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО СЛОВЕНИЈА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 48/1996, 51/2002, 100/2002
 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО ХРВАТСКА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 28/1997, 51/2002, 100/2002
 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО БУГАРИЈА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 2883/1999, 100/2002
 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО ТУРЦИЈА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 83/1999
 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО УКРАИНА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 53/2001
 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО РОМАНИЈА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 52/2003
 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО АЛБАНИЈА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 47/2002
 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА РАЗМЕНА СО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 45/2002
 

ЦАРИНСКИ ЗАКОН
Службен Весник на Република Македонија Бр. 39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 11/2012, 171/2012, 187/2013, 15/2015, 129/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 144/2018
 

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 23/2003, 69/2004, 10/2008, 17/2008, 160/2008, 35/2010, 11/2012, 93/2013, 44/2015, 81/2015, 192/2015, 124/2019
 

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 158/2010, 53/2011, 113/2012, 43/2014, 167/2014, 33/2015, 61/2015, 129/2015, 23/2016, 120/2018, 248/2018
 

ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛ ЗА ПРИСТАП НА МАКЕДОНИЈА ВО СТО
Службен Весник на Република Македонија Бр. 7/2003
 

ЗАКОН ЗА ТРГОВИЈА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/2010, 158/2010, 36/2011, 53/2011, 148/2013, 164/2013, 97/2015, 129/2015, 53/2016 и 120/2018

Економија

Подолу се наведени дел од Законите во Македонското Законодавство, кои се од голема важност за компаниите во Македонија. Менаџерите во Македонските компании кои тежнеат кон успешно и организирано работење на нивните компании треба да бидат запознати со дел од законите кои се директно поврзани со нивната работа. За таа цел наведуваме дел од нив:

 

ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Службен Весник на Република Македонија Бр. 44/1999, 59/1999, 86/1999, 11/2000, 93/2000, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/2010, 102/2010, 24/2011, 135/2011, 155/2012, 12/2014, 112/2014, 130/2014, 15/2015, 129/2015, 225/2015 ,23/2016, 189/2016, 198/2018, 98/2019, 124/2019, 275/2019
 

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ
Службен Весник на Република Македонија Бр. 32/2001 , 50/2001, 52/2001 , 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010, 24/2011, 55/2011, 135/2011, 82/2013, 98/2013, 43/2014, 167/2014, 188/2014, 129/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 31/2016, 171/2017 и 120/2018
 

ЗАКОН ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ
Службен Весник на Република Македонија Бр. 34/2001; 49/2001; 103/2001, 51/2003, 81/2008, 24/2011, 135/2011, 188/2013, 97/2015, 153/2015, 23/2016
 

ЗАКОН ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018
 

ЗАКОН ЗА ЛИЗИНГ
Службен Весник на Република Македонија Бр. 4/2002, 49/2003, 13/2006, 88/2008, 35/2011, 51/2011, 148/2013, 145/2015, 23/2016 и 37/2016
 

ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ
Службен Весник на Република Македонија Бр. 63/2000, 103/2000, 37/2002, 51/2003, 67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019, 101/2019
 

ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
Службен Весник на Република Македонија Бр. 95/2012, 188/2013, 27/2014, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 190/2016 и 193/2017
 

ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Службен Весник на Република Македонија Бр. 42/1993, 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010

Транспорт

Од голема важност е Македоските компании за транспорт да бидат информирани за нивните права и обврски во текот на нивната работа во Македонија. За таа цел издвоивме дел од патните закони.

 

ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ
Службен Весник на Република Македонија Бр. 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014, 44/2015, 97/2015, 124/2015, 129/2015, 193/2015, 37/2016, 71/2016, 64/2018, 140/2018 и 163/2018 и 275/2019
 

ЗАКОН ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
Службен Весник на Република Македонија Бр. 92/2007, 147/2008, 161/2009, 17/2011, 54/2011, 13/2013, 163/2013, 38/2014, 166/2014, 116/2015, 193/2015, 31/2016 и 64/2018

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА
Службен Весник на Република Македонија Бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 187/2013, 39/2014, 42/2014, 166/2014, 44/2015, 116/2015, 150/2015, 31/2016, 71/2016 и 163/2016
 

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
Службен Весник на Република Македонија Бр.14/1998, 38/2002

Контакт и Првична естимација
Контактирајте не преку формата подолу, а доколку сакате да добиете првична проценка за цена и временска рамка во која вашата пратка би била испорачана, пополнете ги и сивите полиња.
БЕТАШПЕД доо
Индустриска зона „Илинден“, ул. 36, бр. 1, п. факс 4
1041 Скопје, Македонија
Коресподентни Банки:
Халкбанк / 270051471660168
Про Кредит Банка / 380156895602111
Даночен број
MK 4030992190621
+389 (0) 2 3173 – 717
+389 (0) 2 3173 – 715
+389 (0) 2 3175 – 652